Pre Course Work

You cannot view this unit as you're not logged in yet.

5 Responses

 1. ilango Krishnamoorthy
  |

  “ஆல்” போல் தழைத்து, “அருகு” போல் வேரோடி, “மூங்கில்” போல் சுற்றம் சூழ்ந்து, பால்போல் சுவைத்து, பழகுதமிழ் போல் செழித்து செல்வம் “பதினாறும்” பெற்று, எல்லாம் வல்ல “இறைவன்” அருளுடன் “இன்று” போல் என்றென்றும் மகிழ்வாக வாழ எல்லாம் வல்ல “இறைவனை” வேண்டி நான் வாழ்த்தும் இவன் இளங்கோ

  Spread like Baniyan Tree with lots of aerial prop roots, resilient like Berumda grass who can withstand any drought and grows back with vigour, Strong like bamboo which grows in numbers, sweet like milk and long life like Tamil Language with 16 blessing bestowed upon the young couple.

  கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர்
  கபடு வாராத நட்பும்
  கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும்
  கழுபிணியிலாத உடலும்
  சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும்
  தவறாத சந்தானமும்
  தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும்
  தடைகள் வாராத கொடையும்
  தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலுமொரு
  துன்பமில்லாத வாழ்வும்
  துய்யநின் பாதத்தில் அன்பும் உதவிப் பெரிய
  தொண்டரொடு கூட்டு கண்டாய்
  அலையாழி அறிதுயிலும் மாயனது தங்கையே
  ஆதிகடவூரின் வாழ்வே!
  அமுதீசர் ஒருபாகம் அகலாத சுகபாணி
  அருள்வாமி! அபிராமியே!

  O, Goddess of old Kadavur, Younger Sister of Vishnu who is ‘sleeping’ on the ocean, who is inseparable from Amutheesar, O Abhirami, please bless me with the following:–
  Life long Learning, Long life, Untarnished Friendship, Undiminished Prosperity, Eternal youth, Healthy Life, Unending exuberance, Ever loving Spouse, Unfaltering Children, Ever rising reputation, Truthfulness, Generosity at all times, Wealth that never ceases to grow, Honesty/ Fair play ( a country with a just government), Life free of sorrows, Love of God or association with God loving people/devotees.
  குறள் 45:
  அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
  பண்பும் பயனும் அது.

  English Couplet 45:
  If love and virtue in the household reign,
  This is of life the perfect grace and gain

  Couplet Explanation:
  If the married life possess love and virtue, these will be both its duty and reward

  Transliteration(Tamil to English):

  anpum aRanum udaiththaayin ilvaazhkkai
  paNpum payanum adhu

  குறள் 49:
  அறனென்ப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
  பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று.

  English Couplet 49:
  The life domestic rightly bears true virtue’s name;
  That other too, if blameless found, due praise may claim

  Couplet Explanation:
  The marriage state is truly called virtue The other state is also good, if others do not reproach it

  Transliteration(Tamil to English):

  aRanenp pattadhae ilvaazhkkai aqdhum
  piRanpazhippa thillaayin nandru

  குறள் 50:
  வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உறையும்
  தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.
  English Couplet 50:
  Who shares domestic life, by household virtues graced,
  Shall, mid the Gods, in heaven who dwell, be placed

  Couplet Explanation:
  He who on earth has lived in the conjugal state as he should live, will be placed among the Gods who dwell in heaven

  Transliteration(Tamil to English):

  vaiyaththuL vaazhvaangu vaazhpavan vaanuRaiyum
  theyvaththuL vaikkap padum

  Note:
  The Tirukkural (திருக்குறள், literally Sacred Verses), or shortly the Kural, is a classic Tamil language text consisting of 1,330 short couplets of seven words each, or kurals.[4] The text is divided into three books with aphoristic teachings on virtue (aram, dharma), wealth (porul, artha) and love (inbam, kama), respectively.[1][5][6] Considered one of the greatest works on ethics and morality, it is known for its universality and secular nature.

 2. margaret troughton
  |

  Darcie,
  I couldn’t edit this module to add the other verse, I have added it below and perhaps you can explain how I can when its convenient for you.
  Regards,
  Margaret
  John Lennon’s Dream
  Before I pronounce you marriage partners,
  I have just one more thing I want you to do.
  Your wedding day is one that seems to fly.
  It’s a day filled with emotion friends, rings and dances.
  Many people remember how fleeting their own wedding day was.
  So I want you to take a few seconds to look into each others eyes.
  Think about the happiness that you’re feeling in this place, in this moment.
  Really let that feeling register in your heart and mind.
  Now, I want you to think about your life together in twenty years.
  Where are you? What are you doing?.
  We all know that your visions of the future are not identical, but always complementary.
  John Lennon once said “a dream you dream alone is only a dream,
  a dream you dream together, that is reality”.

 3. Susan Tucker
  |

  It’s a true beauty to sit in silence and share my inner feelings about being a marriage celebrant

 4. Caroline Dafoe
  |

  Ugg…. I pushed the wrong key and I didn’t finish writing my poems – and it does not allow me to edit. If this is a Pre-course why can we not edit this. Are you able to reset this for me. Thank you, CJ 🙂

  • DarcieP
   |

   Hi there Caroline, I will look in to why we cant edit once submitted. In the meantime, email your poems to me directly. Darcie.celebrant@gmail.com